czwartek, 26 kwietnia 2012

Reggae piknikSobota 12:00 – 19:00

Jah Love Soundsystem i kolektyw PRZYCHODNIA mają przyjemność zaprosić was na kolejny reggae piknik. Tak jak ostatnio w planach wegański grill, rodzinna atmosfera i oczywiście słodka muzyka reggae. Tym razem oprócz gospodarzy będziecie mogli usłyszeć Pass The Chalice. Tak jak ostatnio gramy od 12 aż do zachodu słońca. A wjazd na piknik jest darmowy! Przypominamy również wszystkim roodboy'om że na PRZYCHODNI obowiązuję całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków wyskokowych wiec miejcie się na baczności. ;)


Roots & Culture.

Mistyczne opowieści zapisane w dźwiękach.

Bas naszą modlitwą.

Jah zawsze z nami.PRZYCHODNIAPRZYCHODNIA to odzyskana przez mieszkańców przestrzeń. Odzyskana, gdyż wyrwana z logiki zysku i pieniądza. To miejsce otwarte, tworzone oddolnie, bez udziału władz.http://przychodnia.bzzz.net/

https://www.facebook.com/przychodniasquatPASS THE CHALICEPass The Chalice to młody warszawski sound system, składający się z dwóch pięknych selektorów grających gorące, jamajskie brzmienia od roots reggae po dub.

SIŁA!http://soundcloud.com/ptc

http://www.myspace.com/passthechaliceJAH LOVE SOUND SYSTEMJah Love sound systm to trzech warszawskich selektorów kochających ciężkie dubowe brzmienia. Idea założenia soundsystemu zrodziła się w 2009r w Lublinie. Tam też odbyły sie pierwsze imprezy w dwuosobowym składzie (Alojzy i Tymon). Po kilku miesiącach do ekipy dołączył dj. Kaseciak ze swoją kolekcją reggaeowych kaset. Przez kolejne pół roku Jah Love zajął się organizacją cyklicznych imprez w Niezależnym Centrum Kultury c5 Imprezy te wpisały się w warszawską scenę muzyki reggae nie tylko przez swoje walory muzyczne ale też przez specyficzny klimat panujący na squacie. Po dwóch latach mniej i bardziej udanych imprez przyszedł czas na budowę SOUND SYSTEMU.http://mysticdubs.org/

http://www.facebook.com/JahLoveSoundsystem

piątek, 20 kwietnia 2012

Spotkanie z władzami: ciąg dalszy lokatorskiej historii skłotu Przychodnia

 Skłotersi i lokatorzy coraz bliżej sukcesu


19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek władz m.st. Warszawy oraz organizacji i grup lokatorsko-skłoterskich. Władze miasta reprezentowali Michał Olszewski, Zastępca Prezydent m.st. Warszawy oraz Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej. Merytoryczny charakter spotkania pozwala żywić nadzieję na sukces dalszych rozmów. Podczas wczorajszego spotkania poruszane były m.in. kwestie zagospodarowania pustostanów, reprywatyzacji, informowania lokatorów o toczącym się procesie reprywatyzacyjnym wobec lokali przez nich zamieszkanych. Wiceprezydent Olszewski był otwarty na uwagi i propozycje grup skłotersko-lokatorskich, jak i na kontynuowanie dialogu.

To właśnie określenie formy tego dialogu było głównym celem spotkania z perspektywy skłotersów i lokatorów. Podstawą dalszych rozmów na ten temat będzie przedłożony na poprzednim spotkaniu przez grupy skłotersko-lokatorskie projekt zarządzenia powołującego Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy. Przedstawiciele strony społecznej podkreślali, że zależy im na tym, aby w przyszłych rozmowach uczestniczyć mogły wszystkie zainteresowane środowiska, a nie tylko wybrane grupy i organizacje.

Postulat prowadzenia przez władze dialogu z organizacjami i grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie problemów społecznych, w tym mieszkaniowych pojawił się już w oświadczeniu opublikowanym przez kolektyw Przychodnia 26 marca, gdy policja otoczyła budynek skłotu. Dopiero jednak na wczorajszym spotkaniu przedstawiciel władz miasta zaakceptował stanowisko kolektywu Przychodnia podkreślane na każdym kolejnym spotkaniu i zgodził się na uzależnienie przeniesienia skłotu od powołania zespołu mającego na celu rozwiązywanie ww. problemów zgodnie z zasadami demokracji uczestniczącej. Celem zajęcia budynku miejskiego, który od dłuższego czasu stał pusty, było właśnie zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz władz miasta na istnejące i nierozwiązane do tej pory problemy społeczne, szczególnie w zakresie polityki mieszkaniowej oraz na potrzebę demokratyzacji sposobu podejmowania decyzji na poziomie samorządowym w Polsce. Skłoty pokazują, że samoorganizacja jest możliwa, a przypadek Przychodni dowodzi, iż może być ona skuteczniejsza, niż działania biurokracji. 

Środowiska lokatorskie już od 2009 roku postulowały powołanie ciała konsultacyjnego, które umożliwiałoby stałą komunikację pomiędzy władzą i społeczeństwem. 30 września 2010 roku odbyła się nawet sesja nadzwyczajna Rady Miasta celem powołania Zespołu Wspólnego. Mimo deklarowanego poparcia ze strony radnych z przyczyn formalnych projekt środowisk lokatorskich został wówczas przekazany do ponownej oceny przez komisję Rady Miasta. W uzasadnieniu projektu zauważa się, iż przyjęcie Uchwały przez Radę m.st. Warszawy będzie istotnym krokiem na drodze do tworzenia innowacyjnych i najbardziej efektywnych form współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, a organizacjami społecznymi i członkami lokalnej wspólnoty. Mamy nadzieję, że ten krok w obliczu obecnych rozmów stanie się rzeczywitością.

Poniżej znajduje się oficjalny komunikat ze spotkania:

 


poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Spotkania z władzami miasta


16 kwietnia odbyło się czwarte spotkanie delegatek i delegatów warszawskich grup skłotersko-lokatorskich z przedstawicielami władz Warszawy. Władze miasta reprezentowali: Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marcin Wojdat, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora CKS. Postulat prowadzenia przez władze dialogu z organizacjami i grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie palących problemów społecznych, w tym mieszkaniowych pojawił się już w oświadczeniu opublikowanym przez kolektyw Przychodnia 26 marca, gdy policja otoczyła budynek skłotu. Był on następnie powtarzany na każdym kolejnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta i stanowił przedmiot sporny podczas tych spotkań. Prezydent oraz dyrektorzy CKS postulat ten starali się wykluczyć z rozmów, jako nie dotyczący problemu okupacji i protestu mającego miejsce w Przychodni, tym samym starając się rodzielić konteksty polityki mieszkaniowej miasta od aktu zajmowania pustostanów. Powołując się na brak kompetencji w tej dziedzinie jednocześnie nie zaakceptowali postulatu udziału od początku w negocjacjach reprezentanta ratusza odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową Warszawy. Podczas dzisiejszego spotkania ustalono, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane z udziałem Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Celem tych rozmów będzie wypracowanie formuły wyżej wymienionego dialogu społecznego. Kolektyw Przychodnia zgodził się  rozpocząć w międzyczasie poszukiwania pustostanu, do którego przeniesiona mogłaby być działalność skłotu. Przedstawiciele kolektywu nieustannie podkreślają zarazem, że zajęcie przez nich budynku miejskiego, który od dłuższego czasu pozostaje pusty, jest aktem sprzeciwu wobec braku dostatecznego udziału mieszkańców i mieszkanek miasta w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą oraz wobec bezczynności władz publicznych w rozwiązywaniu dramatycznych problemów mieszkaniowych. Dlatego też warunkiem przeniesienia skłotu jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego formy dialogu organizacji i grup społecznych z władzami miasta mającego na celu rozwiązanie tych problemów.

Poniżej znajduje się komunikat ze spotkania:

Przedstawiciele ruchu skłotersko-lokatorskiego podczas spotkania przedstawili poniższy projekt zarządzenia powołującego Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy. Projekt ten będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkania z udziałem wiceprezydenta Michała Olszewskiego, które będzie miało miejsce we czwartek 19 kwietnia.


ZARZĄDZENIE
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NR [__] z dnia [__] kwietnia 2012 r.

W sprawie powołania Zespołu Wspólnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki
z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 6, pkt 7 oraz pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zarządza, co następuje:
§1 Powołuje się Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością
i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy,
z udziałem przedstawicieli m.st. Warszawy oraz przedstawicieli grup społecznych i organizacji pozarządowych, zwanym dalej „Zespołem”, w składzie:
 1. przedstawiciele m.st. Warszawy:
    1. Wiceprezydent m.st. Warszawy prowadzący w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz polityki lokalowej,
    2. Dyrektor Biura Polityki Lokalowej,
    3. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami,
    4. Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
    5. Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,
    6. Dyrektor Biura Polityki Społecznej,
    7. Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 2. przedstawiciel każdego z klubów radnych rady m.st. Warszawy
 3. nie więcej niż 15 delegatów grup społecznych, aktywnie działających w zakresie zwalczania problemów mieszkaniowych, bezdomności oraz dramatycznych konsekwencji restytucji mienia odebranego „dekretem Bieruta” z dn. 3 stycznia 1945 r., wyłonionych w ramach otwartego forum społecznego do dnia 27.IV.2012.

§2 Przedmiotem działań Zespołu są sprawy z zakresu:
 1. gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy oraz nieruchomościami Skarbu Państwa, co do których organem właściwym jest Prezydent m.st. Warszawy,
 2. budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa społecznego (TBS)
 3. reprywatyzacji i jej społecznych skutków, w szczególnosci wspierania osób dotkniętych skutkami reprywatyzacji,
 4. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu związanemu z utratą mieszkania,
 5. rewitalizacji m.st. Warszawy oraz troski o zachowanie kulturowego dziedzictwa Warszawy
 6. zagospodarowania pustostanów znajdujących się na terenie do m.st. Warszawy
 7. budowania i rozwijania nowych form dialogu między społecznościami lokalnymi na terenie m.st. Warszawy, a organami m.st Warszawa oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami m.st. Warszawy w odniesieniu do spraw określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.

§3 Zespół ma charakter inicjatywno-doradczy. Do zadań Zespołu należy
w szczególności:
 1. monitorowanie i diagnozowanie dysfunkcji w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, w tym przy zarządzie zasobem komunalnym nieruchomości
  i budownictwa komunalnego,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, które mogą wywołać skutki w sprawach objętych przedmiotem działalności Zespołu,
 3. przygotowywanie innych analiz, sprawozdań, prognoz oraz materiałów w zakresie objętym przedmiotem działań Zespołu

§4 Zespół działa w oparciu o Regulamin, który uchwala sam na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§5 Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołane zostanie w okresie 14 dni od podjęcia niniejszego Zarządzenia.

§6 Zespół zbiera się przed każdą sesją Rady Miasta w celu zapoznania się z porządkiem obrad i projektami aktów prawnych dotyczących problemów objętych przedmiotem działalności Zespołu,

§7 Zespół powołuje się na czas nieoznaczony.

§8 Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi m.st. Warszawy prowadzącemu w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz polityki lokalowej, oraz Dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy wskazanym w § 1 ust. 1.

§9 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Dzienniku Urzędowym m.st. Warszawy.

§10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Blokada eksmisji na Chłopickiego

W dniu 03.IV ma nastąpić eksmisja na bruk romskiej rodziny z piątką małych dzieci i kobietą w ósmym miesiącu ciąży. Adres ich miejsca zamieszkania to Chłopickiego 34/4. Zbiórka na miejscu o 9.30.
Informacja przekazana od Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.


Wyświetl większą mapę