sobota, 12 maja 2012

Spotkanie z władzami miasta

11 maja 2012 odbyło się kolejne spotkanie grup lokatorskich i skłoterskich z władzami miasta. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim formalizacji dialogu społecznego pomiędzy władzami miasta oraz grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie problemów społecznych w zakresie mieszkalnictwa, reprywatyzacji, bezdomności oraz wykluczenia społecznego. Podczas poprzednich spotkań strona społeczna przedstawiła projekt zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy powołującego Zespół. Obecnie strona władz miasta przedstawiła projekt regulaminu Zespołu bazującego na propozycji strony społecznej. Ponadto, przedstawione zostały dane liczbowe dotyczące liczby pustostanów w zasobach komunalnych oraz rozpoczęta została dyskusja na temat zagospodarowania tych lokali.

W spotkaniu uczestniczyli Michał Olszewski, Zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, Aleksandra Michalak, przedstawicielka Biura Polityki Lokalowej, jak również przedstawiciele i przedstawicielki Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, Komitetu Obrony Lokatorów, Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów oraz kolektywów Przychodnia i Syrena.
Poniżej znajduje się podpisany przez wszystkie strony komunikat ze spotkania oraz dane liczbowe dotyczące pustostanów znajdujących się w zasobie komunalnym przedstawione przez Wiceprezydenta Michała Olszewskiego podczas spotkania, jak również skrótowy zapis rozmów.

Przypominamy, iż spotkanie to stanowiło kontynuację rozmów na temat powołania Zespołu, w ramach którego władze miasta oraz grupy społeczne w toku wspólnej dyskusji wypracują rozwiązania palących problemów społecznych Warszawy, w tym problemów mieszkaniowych. Postulat ten organizacje lokatorskie oraz kolektywy skłoterskie wysuwają już od kilku lat. W 2010 roku stał się on nawet tematem sesji specjalnej Rady Miasta. Zespół (nazywany również okrągłym stołem mieszkaniowym lub lokatorskim) nie został wówczas jednak powołany. Postulaty te zyskały jednak na „sile wyrazu” półtorej miesiąca temu, 26 marca, gdy kilkudziesięciu policjantów przybyło na uroczyste otwarcie nowego skłotu w centrum stolicy. Na otwarciu skłotu zjawił się również Wojciech Bartelski, Burmistrz Śródmieścia. Uroczystości kontynuowane były następnego dnia w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście podczas rozmów, w których uczestniczył Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent Warszawy. Skłotersi od początku podkreślali, że warunkiem prowadzenia rozmów na temat dalszych losów Przychodni stanowi z ich strony powołanie Okrągłego Stołu. (Wydarzenia te bardziej szczegółowo opisane są w pierwszych postach na stronie: http://przychodnia.bzzz.net/)

Skrócony zapis dyskusji:

Wiceprezydent Michał Olszewski proponuje agendę dzisiejszego spotkania na podstawie wcześniejszych naszych spotkań:
- przede wszystkim rozmowa na temat kształtu przyszłych spotkań,
- rozpoczęcie rozmowy o zagospodarowaniu pustostanów.
Proponuje dodatkowo, aby rozmowę na temat art. 678 kontynuować na następnym spotkaniu z powodu braku odpowiednich analiz.

Marek Jasiński, KOL pyta czy jest już przygotowana lista nieruchomości do których są roszczenia, którą na poprzednim spotkaniu zobowiązał się przygotować Wiceprezydent.

Wiceprezydent Michał Olszewski: na razie weryfikujemy tę listę, chcemy sami sprawdzić na ile roszczenia te są realne, aby nie włączać do listy roszczeń zupełnie nierealnych.

Następnie dyskusja na temat Zespołu:

Wiceprezydent Michał Olszewski: Do prac Zespołu będziemy chcieli też doprosić ekspertów i wy również moglibyście zaprosić jakiś ekspertów. Chcielibyśmy formuły okrągłego stołu. Przygotowaliśmy regulamin OS oparty o projekt przygotowany przez Państwa. Chcemy uzgodnić taki regulamin na następnym spotkaniu a uchwalić na kolejnym. Pozostawmy formułę zespołu dynamiczną i decydujmy z posiedzenia na posiedzenie kogo doprosić. Na następnym spotkaniu chcemy jednak ustalić harmonogram spotkań i tematy prac Zespołu.

Proponowany regulamin jest oparty na doświadczeniach wyniesionych z dotychczasowych okrągłych stołów np. dotyczącego reklam wielkoformatowych.

Jakub Grzegorczyk z WSL: Jakie jest umocowanie regulaminu?

Wiceprezydent Michał Olszewski: Nie jest to powołane zarządzeniem. Okrągłe stoły nie są powoływane zarządzeniami w Warszawie, np. OS reklamowy. To by była umowa społeczna między nami. Procedura prawna biurokratyczna sprawia problemy, akty są okrajane, a państwu zależy żeby to sformalizować jak najszybciej. Jakość pracy zależy nie od tego czy to będzie zarządzenie.

Marta Błasikiewicz, przedstawicielka kolektywu Syrena: Nam zależy by to nie przyjęło formy Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych. Mamy negatywne doświadczenia niestety

Wiceprezydent Michał Olszewski: Zarządzenie wiąże tylko prezydenta miasta, umowa wiąże nas.

Marta Błasikiewicz: ja bym chciała by gdzieś było zapisane, że te rozmowy będą jakoś wiążące

Wiceprezydent Michał Olszewski: Nigdy tak nie jest, w żadnym systemie konsultacyjnym decydenta nie wiąże wynik konsultacji. Gdybyśmy chcieli z tego zrobić karykaturę rozmów, nie byłby to dla nas problem, ale tego nie chcemy. Proszę mi wierzyć, ja rozwiązuję kilka konflktów w mieście, to wychodzi.

Karol Haratyk, kolektyw Przychodnia: Dla osób, które reprezentujemy ważne jest, aby rozmowy nasze były umocowane zarządzeniem z powodu dotychczasowych naszych doświadczeń, niezależnie od tego, czy sobie personalnie ufamy. Dlatego też proponuję by zostało przyjęte najogólniejsze zarządzenie, w którym znajdzie się punkt, iż Zespół sam uchwala regulamin regulujący swoje obrady, co moglibyśmy uczynić na podstawie m.in. tego projektu.

Wiceprezydent Michał Olszewski: Zastanowimy się nad tym. Chcielibyśmy już teraz rozpocząć rozmowy na temat regulaminu. I chcielibyśmy, aby po stronie społecznej uczestniczyło w spotkaniach 5 osób. Nie jest to dla nas sztywna liczba, może być 6 lub 7 osób, ale 20 osób to liczba maksymalna, przy której da się cokolwiek ustalić. Nie jest dla nas problemem, jeśli ktoś więcej przyjdzie, odezwie się, ale chodzi nam o to, by przez cały czas były też obecne te same osoby.

Wicedyrektor CKS, Łukasz Pawłowski: Dziś prześlę wszystkim wersję regulaminu prac zespołu przygotowaną przez CKS.

Ustalenie, że strona społeczna do czwartku, 17 maja 2012 prześle swoje uwagi, a władze miasta odniosą się do tego w drodze mejlowej przed kolejnym spotkaniem, które będzie mieć miejsce 21 maja.

Rozmowa o udziale w pracach Zespołu radnych oraz posłów.

Wiceceprezydent Michał Olszewski: Nie możemy ich zobligować do udziału w spotkaniach ze względu na podział władzy na prawodawczą i wykonywczą, ale możemy ich zaprosić.
Wiceceprezydent Michał Olszewski się zastanawia, czy nie zaprosić też deweloperów.

Przedstawiciele i przedstawicielka strony społecznej zwracają uwagę, że w przygotowaniu projektu uchwały powołującego Zespół brały udział również organizacje właścicieli nieruchomości.

Rozmowa nt. trybu podejmowania decyzji przez Zespół: konsensualny, czy większościowy. W projekcie władz miasta jest zaproponowane głosowanie większościowe dla podejmowania decyzji przez Zespół.

Wiceceprezydent Michał Olszewski proponuje, aby określić czas pracy Zespołu, gdyż ograniczenie czasu jego pracy będzie mobilizować wszystkich do efektywniejszej pracy.

Janusz Baranek, przedstawiciel Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów: Zajmować się będziemy problemami na tyle bolesnymi, że z pewnością zależeć nam będzie na tempie prac. Nie powinien być jednak określany ostateczny termin ostatniego spotkania. [W proponowanym przez władze miasta projekcie nie jest określany termin końca obrad.]

Wiceprezydent Michał Olszewski: To, o czym my byśmy chcieli dyskutować to polityka lokalowa, a to o czym państwo byście chcieli dyskutować to polityka mieszkaniowa. Polityka lokalowa dotyczy zasobu, którym dysponują władze miasta i które służyć mają przede wszystkim osobom gorzej sytuowanym, a nie lokale np. prywatne, czy spółdzielcze.

Jakub Gawlikowski, Komitetu Obrony Lokatorów: Chcemy rozmawiać o wadliwej polityki władz miasta i o braku polityki mieszkaniowej.

Jakub Grzegorczyk, WSL: Pragniemy rozmawiać o rozwiązaniu problemów różnych osób, a nie tylko najuboższych.

Marta Błasikiewicz, Syrena: Wobec tego, jak palące są problemy mieszkaniowe obecnie, należy poszukiwać rozwiązań niekonwecjonalnych, a nie tylko takich, które wynikają wprost z przepisów.

Wiceprezydent Michał Olszewski: My również jesteśmy otwarci na niekonwencjonalne rozwiązania.

Dane liczbowe dotyczące liczby pustostanów w zasobach komunalnych :

W Warszawie jest 6500 pustostanów w zasobach komunalnych, z czego 2200 w 174 budynkach są o złym stanie technicznym – wyłączone z użytku decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z tego 500 ma zostać rozebranych decyzją PINB, a 1700 lokali moze zostać jeszcze wyremontowanych. Nie we wszystkich przypadkach jest to jednak opłacalne. Dodatkowo 500 lokali, które obecnie są jeszcze zasiedlone, powinno zostać opróżnionych decyzją PINB. Pustostany w dobrym stanie – 4300 lokali. Z nich 2400 nadaje się do zasiedlenia, w tym 500 jest skierowanych do zasiedlenia obecnie. 1250 pustostanów są puste z powodu roszczeń do budynków, w których się znajdują. 600 – pustostany wyłączone z powodów technicznych.

Rozmowa o możliwości przeznaczenia do zasiedlenia pustostanów w nieruchomościach z roszczeniami. Wiceprezydent Michał Olszewski zasygnalizował, iż problem może być ze stanem techniczym tych budynków.

Marek Jaskiński z KOL: Lokale te mogłyby pełnić funkcje lokali socjalnych. Mogłyby zostać wyremontowane przez zasiedlających je. Wiceprezydent przyznaje, że trzeba się nad tym zastanowić. Zaznacza jednak, że nie wszystkie remonty mogą być wykonane przez lokatorów (np. remonty instalacji).

Wiceprezydent Michał Olszewski: Zrobimy analizę, czy mogą być realizowane umowy remontowe tak, aby wynajmować lokale w złym stanie, które remontować mogliby najemcy, odliczając od czynszu koszt remont.

Jakub Gawlikowski, KOL: Miasto ma instrumenty prawne, które umożliwiają wynajem od deweloperów mieszkań i podnajem ich jako komunalnych (pokrywając różnicę w czynszu). Jednak miasto tego instrumentu nie wykorzystuje, co potwierdziła przedstawicielka Biura Polityki Lokalowej.

Wiceprezydent Olszewski powołał się na brak pieniędzy na ten cel.

Jakub Gawlikowski, KOL: Nie jest zasadny argument, iż nie jest możliwy remont w lokalach znajdujących się w budynkach z roszczeniami, gdyż jak powiedział pan Marcin Bajko z Biura Gospodarowania Nieruchomościami podczas jednego ze spotkań WSM, koszty remontów z ostatnich 10 lat muszą być zwrócone przez spadkobierców przejmujących budynki miasta w momencie zwrotu. Tak więc nie ma przeszkód, by zasiedlać na czas określony lokale socjalne znajdujące się w budynkach z roszczeniami.

Wiceprezydent Olszewski potwierdził istnienie takiego uregulowania.

Rozmowa o reprywatyzacji oraz umowach indeminizacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz