poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Spotkania z władzami miasta


16 kwietnia odbyło się czwarte spotkanie delegatek i delegatów warszawskich grup skłotersko-lokatorskich z przedstawicielami władz Warszawy. Władze miasta reprezentowali: Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marcin Wojdat, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora CKS. Postulat prowadzenia przez władze dialogu z organizacjami i grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie palących problemów społecznych, w tym mieszkaniowych pojawił się już w oświadczeniu opublikowanym przez kolektyw Przychodnia 26 marca, gdy policja otoczyła budynek skłotu. Był on następnie powtarzany na każdym kolejnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta i stanowił przedmiot sporny podczas tych spotkań. Prezydent oraz dyrektorzy CKS postulat ten starali się wykluczyć z rozmów, jako nie dotyczący problemu okupacji i protestu mającego miejsce w Przychodni, tym samym starając się rodzielić konteksty polityki mieszkaniowej miasta od aktu zajmowania pustostanów. Powołując się na brak kompetencji w tej dziedzinie jednocześnie nie zaakceptowali postulatu udziału od początku w negocjacjach reprezentanta ratusza odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową Warszawy. Podczas dzisiejszego spotkania ustalono, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane z udziałem Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Celem tych rozmów będzie wypracowanie formuły wyżej wymienionego dialogu społecznego. Kolektyw Przychodnia zgodził się  rozpocząć w międzyczasie poszukiwania pustostanu, do którego przeniesiona mogłaby być działalność skłotu. Przedstawiciele kolektywu nieustannie podkreślają zarazem, że zajęcie przez nich budynku miejskiego, który od dłuższego czasu pozostaje pusty, jest aktem sprzeciwu wobec braku dostatecznego udziału mieszkańców i mieszkanek miasta w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą oraz wobec bezczynności władz publicznych w rozwiązywaniu dramatycznych problemów mieszkaniowych. Dlatego też warunkiem przeniesienia skłotu jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego formy dialogu organizacji i grup społecznych z władzami miasta mającego na celu rozwiązanie tych problemów.

Poniżej znajduje się komunikat ze spotkania:

Przedstawiciele ruchu skłotersko-lokatorskiego podczas spotkania przedstawili poniższy projekt zarządzenia powołującego Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy. Projekt ten będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkania z udziałem wiceprezydenta Michała Olszewskiego, które będzie miało miejsce we czwartek 19 kwietnia.


ZARZĄDZENIE
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NR [__] z dnia [__] kwietnia 2012 r.

W sprawie powołania Zespołu Wspólnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki
z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 6, pkt 7 oraz pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zarządza, co następuje:
§1 Powołuje się Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością
i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy,
z udziałem przedstawicieli m.st. Warszawy oraz przedstawicieli grup społecznych i organizacji pozarządowych, zwanym dalej „Zespołem”, w składzie:
 1. przedstawiciele m.st. Warszawy:
    1. Wiceprezydent m.st. Warszawy prowadzący w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz polityki lokalowej,
    2. Dyrektor Biura Polityki Lokalowej,
    3. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami,
    4. Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
    5. Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej,
    6. Dyrektor Biura Polityki Społecznej,
    7. Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 2. przedstawiciel każdego z klubów radnych rady m.st. Warszawy
 3. nie więcej niż 15 delegatów grup społecznych, aktywnie działających w zakresie zwalczania problemów mieszkaniowych, bezdomności oraz dramatycznych konsekwencji restytucji mienia odebranego „dekretem Bieruta” z dn. 3 stycznia 1945 r., wyłonionych w ramach otwartego forum społecznego do dnia 27.IV.2012.

§2 Przedmiotem działań Zespołu są sprawy z zakresu:
 1. gospodarki nieruchomościami, w tym gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy oraz nieruchomościami Skarbu Państwa, co do których organem właściwym jest Prezydent m.st. Warszawy,
 2. budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa społecznego (TBS)
 3. reprywatyzacji i jej społecznych skutków, w szczególnosci wspierania osób dotkniętych skutkami reprywatyzacji,
 4. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu związanemu z utratą mieszkania,
 5. rewitalizacji m.st. Warszawy oraz troski o zachowanie kulturowego dziedzictwa Warszawy
 6. zagospodarowania pustostanów znajdujących się na terenie do m.st. Warszawy
 7. budowania i rozwijania nowych form dialogu między społecznościami lokalnymi na terenie m.st. Warszawy, a organami m.st Warszawa oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami m.st. Warszawy w odniesieniu do spraw określonych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.

§3 Zespół ma charakter inicjatywno-doradczy. Do zadań Zespołu należy
w szczególności:
 1. monitorowanie i diagnozowanie dysfunkcji w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, w tym przy zarządzie zasobem komunalnym nieruchomości
  i budownictwa komunalnego,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych i decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, które mogą wywołać skutki w sprawach objętych przedmiotem działalności Zespołu,
 3. przygotowywanie innych analiz, sprawozdań, prognoz oraz materiałów w zakresie objętym przedmiotem działań Zespołu

§4 Zespół działa w oparciu o Regulamin, który uchwala sam na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§5 Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołane zostanie w okresie 14 dni od podjęcia niniejszego Zarządzenia.

§6 Zespół zbiera się przed każdą sesją Rady Miasta w celu zapoznania się z porządkiem obrad i projektami aktów prawnych dotyczących problemów objętych przedmiotem działalności Zespołu,

§7 Zespół powołuje się na czas nieoznaczony.

§8 Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi m.st. Warszawy prowadzącemu w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami oraz polityki lokalowej, oraz Dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy wskazanym w § 1 ust. 1.

§9 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Dzienniku Urzędowym m.st. Warszawy.

§10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz