piątek, 20 kwietnia 2012

Spotkanie z władzami: ciąg dalszy lokatorskiej historii skłotu Przychodnia

 Skłotersi i lokatorzy coraz bliżej sukcesu


19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek władz m.st. Warszawy oraz organizacji i grup lokatorsko-skłoterskich. Władze miasta reprezentowali Michał Olszewski, Zastępca Prezydent m.st. Warszawy oraz Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej. Merytoryczny charakter spotkania pozwala żywić nadzieję na sukces dalszych rozmów. Podczas wczorajszego spotkania poruszane były m.in. kwestie zagospodarowania pustostanów, reprywatyzacji, informowania lokatorów o toczącym się procesie reprywatyzacyjnym wobec lokali przez nich zamieszkanych. Wiceprezydent Olszewski był otwarty na uwagi i propozycje grup skłotersko-lokatorskich, jak i na kontynuowanie dialogu.

To właśnie określenie formy tego dialogu było głównym celem spotkania z perspektywy skłotersów i lokatorów. Podstawą dalszych rozmów na ten temat będzie przedłożony na poprzednim spotkaniu przez grupy skłotersko-lokatorskie projekt zarządzenia powołującego Zespół Wspólny do Spraw Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji oraz Walki z Bezdomnością i Wykluczeniem Społecznym na terenie m.st. Warszawy. Przedstawiciele strony społecznej podkreślali, że zależy im na tym, aby w przyszłych rozmowach uczestniczyć mogły wszystkie zainteresowane środowiska, a nie tylko wybrane grupy i organizacje.

Postulat prowadzenia przez władze dialogu z organizacjami i grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie problemów społecznych, w tym mieszkaniowych pojawił się już w oświadczeniu opublikowanym przez kolektyw Przychodnia 26 marca, gdy policja otoczyła budynek skłotu. Dopiero jednak na wczorajszym spotkaniu przedstawiciel władz miasta zaakceptował stanowisko kolektywu Przychodnia podkreślane na każdym kolejnym spotkaniu i zgodził się na uzależnienie przeniesienia skłotu od powołania zespołu mającego na celu rozwiązywanie ww. problemów zgodnie z zasadami demokracji uczestniczącej. Celem zajęcia budynku miejskiego, który od dłuższego czasu stał pusty, było właśnie zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz władz miasta na istnejące i nierozwiązane do tej pory problemy społeczne, szczególnie w zakresie polityki mieszkaniowej oraz na potrzebę demokratyzacji sposobu podejmowania decyzji na poziomie samorządowym w Polsce. Skłoty pokazują, że samoorganizacja jest możliwa, a przypadek Przychodni dowodzi, iż może być ona skuteczniejsza, niż działania biurokracji. 

Środowiska lokatorskie już od 2009 roku postulowały powołanie ciała konsultacyjnego, które umożliwiałoby stałą komunikację pomiędzy władzą i społeczeństwem. 30 września 2010 roku odbyła się nawet sesja nadzwyczajna Rady Miasta celem powołania Zespołu Wspólnego. Mimo deklarowanego poparcia ze strony radnych z przyczyn formalnych projekt środowisk lokatorskich został wówczas przekazany do ponownej oceny przez komisję Rady Miasta. W uzasadnieniu projektu zauważa się, iż przyjęcie Uchwały przez Radę m.st. Warszawy będzie istotnym krokiem na drodze do tworzenia innowacyjnych i najbardziej efektywnych form współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi, a organizacjami społecznymi i członkami lokalnej wspólnoty. Mamy nadzieję, że ten krok w obliczu obecnych rozmów stanie się rzeczywitością.

Poniżej znajduje się oficjalny komunikat ze spotkania:

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz